Ispis

DIJAREJA I SACCHAROMYCES BOULARDII

Starenje, neuravnotežena prehrana, povišena tjelesna temperatura, povećana izloženost lijekovima, posebno antibioticima te konzervansima koji se unose hranom umanjuju optimalne uvjete za održavanje ravnoteže i pogoduju porastu patogene bakterijske populacije. Bakterije koje prirodno nastanjuju sluznice ljudskog probavnog trakta čine crijevnu mikrofloru koja ima značajan utjecaj na zdravlje.

Riječ probiotik dolazi od grčkih riječi pro=za i bios=život. Svjetska zdravstvena organizacija definira probiotike kao žive mikroorganizme koji, ako se unose u dovoljnoj količini, imaju blagot­vorno zdravstveno djelovanje na organizam, smanjujući udio patogene bakterijske populacije i na taj način održavajući ravnotežu crijevne mikoflore.

 

 Kako je otkriven najpoznatiji soj na svijetu?

1923. godine, jugoistočnom Azijom harala je kolera. Osnovni simptom ove boles­ti je bio proljev, do te mjere učestao, da je izazivajući dehidraciju često dovodio do smrti.

 

“Henri Boulard, francuski znanstvenik, je primijetio da ljudi koji žvaču koru

divlje trešnje, u rekordnom roku zaustavljaju dijareju.”

 

Odmah je uzeo uzorke kora i pod mikroskopom utvrdio da kora sadrži gljivicu Saccharomyces, koja je po njemu nazvana Saccharomyces boular­dii. Na taj je način pronađena kvasnica boulardii.

Kako se Saccharomyces boulardii može is­koristiti i za naše zdravlje?

Soj Saccharomyces boulardii sanira akutnu dijareju i prevenira antibiotsku dijareju. Studije govore da se istovremenom upotrebom soja Saccharomyces bou­lardii sa standardnom terapijom za eradikciju He­liobacter pylori smanjuju neželjeni efekti te terapije.

Postoje dokazi u studijama da Saccharomyces bou­lardii u kombinaciji s mezalaminom može pomoći lju­dima s Kronovom bolešću da ostanu u fazi remisije što duže (smanjuje broj proinflamatornih citokina i ima imunostimulatorno djelovanje – povećava sintezu IgA)

Saccharomyces boulardii se može koristiti i kod pacijen­ata s intestinalnom kandidijazom, čak se i preporučuje jer mehanizmom kompeticije konkurira za iste recep­tore kao i Candida albicans i na taj način pospješuje njenu eradikaciju iz organizma. Preporuča se kao terapija održavanja u razdoblju od 1 do 2 mjeseca.

S prvim studijama pa sve do danas, Saccharomy­ces boulardii je upotrebi u 80 zemalja već preko 90 godina. Više od 50 kliničkih studija u kojima je sudjelovalo 3000 pacijenata potvrđuje da je Saccha­romyces boulardii izuzetno efikasan i siguran za up­orabu što je potvrđeno i od Europskog društva pedi­jatara, gastroenterologa, hepatologa i nutricionista.

mag.pharm. Nikola Jovanović